No: 251, 19 October 2020, Press Release Regarding The Presidential Elections In The Republic Of Guinea

Republic Of Turkey Ministry Of Foreign Affairs 19.10.2020

We welcome that the Presidential elections on 18 October 2020 were held peacefully in the Republic of Guinea.

We wish that the outcome of the elections will be auspicious for the friendly and brotherly people of Guinea.

Atatürk

Efe Ceylan Consul General
Monday - Friday

09:00 - 17:00

1/1/2021 Protohronia
1/6/2021 Theofania ya da Fota
3/15/2021 Kathara Deftera
3/25/2021 25. Martiu - Evangelismos tis Theotoku
4/30/2021 5/3/2021 Pasha
5/1/2021 Protomagia
5/13/2021 Ramazan Bayramı
6/21/2021 Agiu Pnevmatos
7/20/2021
8/15/2021 Dekapentavgustos / Kimisi tis Theotoku
10/26/2021 26. Oktovriu
10/28/2021 28. Oktovriu
10/29/2021
12/25/2021 12/26/2021 Hristugena